събота, 19 август 2017 г.

Овладяване на правоговора и правописа в I-III клас
СЪДЪРЖАНИЕ

Увод
ПРАВОГОВОРНА И ПРАВОПИСНА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК
1. Правоговор и правопис. Принципи на правописа
2. Правоговорна и правописна норма
3. Език и реч. Езикът като система със своя структура
4. Фонемна система на българския език в правоговорен и правописен план
5. Правоговорна и правописна същност на звуковите промени
6. Графемна система на българския език
Глава I. ПОСТАНОВКА НА ОБУЧЕНИЕТО В ПРАВОГОВОР И ПРАВОПИС
1. Правоговорен, правописен и пунктуационен минимум за началния курс
2. Принципи на обучение в правоговор и правопис
2.1. Принцип за комплексен подход при изучаване на езика
2.2. Принцип за преподаване и усвояване на езика като система
2.3. Принцип за свързване на езиковото обучение с развитието на мисленето
2.4. Принцип за практическа насоченост на обучението по езика
2.5. Принцип за съзнателно овладяване на езиковите норми
2.6. Принцип за диференциран подход към групите ученици
2.7. Принцип за нагледност в обучението
2.8. Изискване за използване на елементи на занимателност и игра
3. Формиране на правоговорни и правописни умения и навици
4. Правоговорни и правописни упражнения
Глава II. СИСТЕМА В РАБОТАТА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПРАВОГОВОРА И ПРАВОПИСА
1. Обучение в правоговор, правопис и пунктуация в първи клас
2. Обучение в правоговор, правопис и пунктуация във втори клас
3. Обучение в правоговор, правопис и пунктуация в трети клас
4. Примерни разработки на уроци
4.1. Правопис на имената на планини и реки
4.2. Изговор и правопис на частицата НЕ при глаголите
4.3. Правоговор и правопис на глаголите в сегашно и в бъдеще време
Заключение
Няма коментари:

Публикуване на коментар