сряда, 24 май 2017 г.

Правописен справочник на българския език
СЪДЪРЖАНИЕ

1.      Основите ни българския правопис
2.      Думи и форми    
2.1    Неразделни думи           
2.1    1. Справка глаголи на -А, -АМ, -Я, -ЯМ –И, -ЕЕ, -ЕЯ
2.1    2. Справка –АВ, -ЕВ, -АН, -ЕН, -ОВ, -ЯВ,-ЯН
2.1.   3. Справка -АДА или -ЯДА
2.1.   4. Справка А или Е      
2.1    5. Справка АЕ -» АЙ, ЕЕ -» ЕЙ, ОЕ -» ОЙ
2.1.   6. Справка А или И        
2.1.   7. Справка АИ или АЙ
2.1    8. Справка –АЙ, -ЕЙ, -ЕЯ, -ИЯ, -ОЙ -» -И, -ИИ
2.1.   4. Справка –АК, -ЕК, -ЪК, -ЯК
2.1.10.        Справка –АЛ, -ЪЛ
2.1.11.        Справка –АЛЕН, -ЯЛЕН
2.1.12.        Справка -АЛНЯ, -ЯЛНЯ, -АРНЯ, - ИЛНЯ, -НА
2.1.13.        Справка –АН, - ЯН, -АНЕЦ, -ЯНЕЦ, -АНИН, - ЯНИИ, -ЧАНИН
2.1.14.        Справка А или О
2.1.15.        Справка –АР, -ЯР, -ЪР
2.1.16.        Справка –АТ, -ИАТ
2.1.17.        Справка –АТИЯ, -АЦИЯ
2.1.18.        Справка –АЧ, -ЯЧ
2.1.14.        Справка –АЧЕН, -ЪЧЕН
2.1.20.        Справка А или Ъ
2.1.21.        Справка А или Я
2.1.22.        Справка Б или П
2.1.23.        Справка БЕЗ-, БЕЗЗ-, БЕЗП-, БЕЗС-, БЕЗСП-
2.1.24.        Справка -ВВ-     
2.1.25.        Справка В или Ф
2.1.26.        Справка Г или К
2.1.27.        Справка -ДБА, -ТБА (-ИТБА)
2.1.28.        Справка ДЖ или Ж        
2.1.24.        Справка Д или Т
2.1.30.        Справка ЕВ или ЕУ
2.1.31.        Справка Е или И
2.1.32.        Справка ЕИ, ЕЙ, ЕЙЕ 
2.1.33.        Справка Е или О
2.1.34.        Справка -ЕЛ или -ЪЛ
2.1.35.        Справка Е или У 
2.1.36.        Справка -ЕШКОМ, -ЕШКАТА
2.1.37.        Справка Е или Ъ 
2.1.38.        Справка Е или Я 
2 1.39.        Справка -Ж или -Ш     
2.1.40.        Справка 3 или ДЗ
2.1.41.        Справка –ЗДН-, -ЗН-
2.1.42.        Справка 3 или Ж     
2.1.43.        Справка 3 или С 
2.1.44.        Справка –И, -Е, -О (пачи, пача, паче, пачо)
2.1.45.        Справка ИА или ИЯ, ИЕ или ЙЕ
2.1.46.        Справка ИЕР или ЙЕР
2.1.47.        Справка ИЗ-, ИЗС-, ИЗСТ-, ИЗТ-, ИС-
2.1.48.        Справка И или МИ
2.1.49.        Справка -ИЯ -» -ИЙО  
2.1.50.        Справка И или У
2.1.51         Справка И или Ю
2.1.52.        Справка ЙО        
2.1.53.        Справка -ЛЛ-     
2.1.54.        Справка ЛЪ или ЪЛ
2.1.55.        Справка -Н- или -НН-
2.1.56.        Справка О-, ОБ-   
2.1.57.        Справка ОА
2.1.58.        Справка -ОВА- или -УВА-
2.1.59.        Справка ОМ или ОЙ
2.1.60.        Справка О или У
2.1.61.        Справка О или ЬО       
2.1.62.        Справка МРЕ-
2.1.63.        Справка ПРИ-
2.1.64.        Справка РАЗС-, РАТГ-
2.1.65.        Справка РЪ, ЪР
2.1.66.        Справка С-  
2.1.67.        Справка –КИ, -СКИ, -ЖКИ, -ШКИ, -ИЧЕИ, -ИЧЕСКИ
2.1.68.        Справка -СН- или –СТН-
2.1.69.        Справка -С или -СТ     
2.1.70.        Справка Т, СК, СТ -» Щ
2.1.71.        Справка –ТА, -ТТА, -ЩТА
2.1.72.        Справка У-
2.1.73.        Справка –УВАМ, -ВАМ, -СТВУВАМ, -СТВАМ
2.1.74.        Справка У или К
2.1.75.        Справка -ЧАВ
2.1.76.        Справка -ЧАЯ или –ЧЕЯ
2.1.77.        Справка -ЬО или Ю     
2.2.    Полуразделни думи
2.3.   Разделни (съставни) думи
2.4.   Слети сложни думи
3.      Ятов преглас
4.      Членуване на имената
5.      Главни букви
6.      Препинателни знаци
6. 1. Точка
6. 2. Запетая
6.2.1. В простото изречение
6.2.2. В сложното изречение
6. 3. Въпросителна      
6. 4. Удивителна
6. 5. Тире, дълга чертица
6. 6. Кавички
6. 7. Скоби
6. 8. Двоеточие     
6. 9. Точка и запетая
6.10. Многоточие
6. 11. Съчетания ни препинателни знаци
6. 12. Пунктуация на композиционните синтактични единици на чуждата реч
6.12.1.        Пряка реч
6.12.2.        Косвена реч
6.12.3.        Зависима (полупряка)  реч
7. Графични и диакритични знаци
8. Съкращения
9. Пренасяне ма части от думи на нов ред
10. Рубрикиране и алинеация
11. Транскрипция и транслитерация
12. Справочен речник (не е включен в сканираната книга)Няма коментари:

Публикуване на коментар