неделя, 21 май 2017 г.

Методика на подготовката за ограмотяване (Детска градина, Предучилищна група)


СЪДЪРЖАНИЕ

Първа глава
Ограмотяването – преломен момент в развитието на детето
1. Психологическа характеристика на писмената реч
2. Четенето и писането – основни форми на писмената реч
3. Методи за ограмотяване – характеристика на звуковия аналитико-синтетичния метод
4. Начало на обучението по грамотност
Втора глава
Подготовката за ограмотяване – основна задача на обучението по роден език в детската градина
1. Психологическа готовност за ограмотяване
2. Формиране на рефлексивното осъзнаване на езика в предучилищна възраст
3. Основни насоки на подготовката за ограмотяване
4. Осъзнаване на основните езикови елементи от 5-6-годишните деца в детската градина
5. Волево и съзнателно построяване на устното речево изказване от 5-6-годишните деца в детската градина
6. Формиране на най-обща представа и ориентировка за писмената реч у 5-6-годишните деца в детската градина
7. Диагностика на психологическата готовност за ограмотяване
Трета глава
Методика на подготовката за ограмотяване
1. Задачи и съдържание на подготовката за ограмотяване
2. Принципи и методи на подготовката за ограмотяване
3. Типове занятия по формиране на фонематичното възприятие
4. Методичен модел за осъзнаване на основните граматически структури от 5-6-годишните деца в детската градина
5. Примерни план-конспекти на занятия


Няма коментари:

Публикуване на коментар