вторник, 13 декември 2016 г.

Упражнения по български език за началния курс
СЪДЪРЖАНИЕ

1. Характерът на сборника и неговото използване
2. Първи клас
- Разказ, изречение, дума
- Азбука, звукове и букви
- Сричка. Гласни и съгласни звукове
- Ударение в думите
- Правопис на думи с Щ, Ю, Я, ЙО, ЬО
- Правопис на думи с гласни звукове
- Пренасяне на части от думи на нов ред
- Правопис на думи със съгласни звукове
- Съществителни имена
- Прилагателни имена
- Глаголи
3. Втори клас
- Азбука. Звукове и букви. Ударение в думата
- Изговор и правопис на гласните звукове
- Правопис на думи със звучни и беззвучни съгласни
- Дума. Съставни части. Еднозначни и многозначни думи
- Съществително име. Вид, род, число
- Правопис на съществителното име
- Текстове за упражнение при обобщаване на съществителното име
- Предлог
- Прилагателно име
- Лично местоимение
- Глагол
- Глагол – обобщение
- Изречение
- Разказно изречение
- Въпросително изречение
- Възклицателно изречение
- Обобщителни упражнения
4. Трети клас
- Звукове и букви
- Работа с правописния речник
- Изговор и правопис на беззвучни съгласни
- Дума. Сродни думи. Корен на думата
- Представка
- Наставка
- Окончание
- Състав на думата. Обобщение
- Сложни думи
- Съществително име
- Правопис на членуваните съществителни имена
- Съществителни имена с близко и противоположно значение
- Прилагателно име
- Прилагателни имена с двойно НН
- Степенуване на прилагателните имена
- Словосъчетания от прилагателни и съществителни
- Умерена и прекалена употреба на прилагателните имена
- Глагол
- Минало свършено време
- Минало несвършено време
- Правопис и правоговор на глаголи в сегашно и бъдеще време
- Глаголи с близко и противоположно значение
- Изречение. Главни части
- Второстепенни части
- Допълнение
- Определение
- Членуване на подлога и допълнението
- Пряка реч

Няма коментари:

Публикуване на коментар