четвъртък, 6 юли 2017 г.

Сборник текстове за диктовки в началните класове (от първи до трети клас)

СЪДЪРЖАНИЕ

ЗА МЯСТОТО НА ДИКТОВКАТА В ПРАВОПИСНОТО ОБУЧЕНИЕ И ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СБОРНИКА

Първи клас
ТЕКСТОВЕ ЗА ДИКТОВКИ В ПЕРИОДА НА ОВЛАДЯВАНЕ НА РЪКОПИСНИТЕ БУКВИ
1. Изречение. Думи в изречението. Озаглавяване
2. Имена на хора и животни
3. Текстове за диктовки през следбукварния период
4. Видове изречения
5. Правопис на думи с неударени гласни звукове
6. Правопис на думи със звучни съгласни звукове в края и пред беззвучни съгласни
7. Правопис на частиците не, ли и се при глаголи
8. Правопис на имена на хора, животни, държави, селища, планини и реки
9. Употреба на запетая в прости и в сложни изречения

Втори клас
БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК – НАШ РОДЕН ЕЗИК

1. Отделно (разделно) писане на неударени думи (проклитики и енклитики): предлози, съюзи, частици, (не, се), форми на спомагателния глагол съм и кратки местоименни форми (ме, му, ми, те, ти, го, ѝ, я, си)
2. Култура на речта и речево поведение
3. Правопис на думи с неударени гласни звукове
4. Правопис на думи със звучни съгласни звукове, които се обеззвучават при изговор
5. Видове изречения: съобщителни, въпросителни, подбудителни, възклицателни
6. Правопис на съществителните имена: собствени и нарицателни
7. Правопис на предлозите: на, до, през, из, под, над, пред, без, в (във), с (със)
8. Правопис на прилагателните имена
9. Правопис на глаголите: единствено и множествено число на глагола

Трети клас
БЪЛГ. ЕЗИК – ЗВУЧЕН, БОГАТ И ИЗРАЗИТЕЛЕН

1. Отделно (разделно) писане на неударените думи (проклитики и енклитики) в изречението
2. Правопис на думи, в които звучни съгласни се обеззвучават – в края или пред беззвучни съгласни звукове
3. Правопис на думи с беззвучни съгласни с и т пред звучни съгласни звукове
4. Правопис на думи със струпани съгласни звукове в края и в средата
5. Пунктуация на видовете изречения, обръщението и пряката реч
6. Правопис на думи с представки и наставки
7. Правопис на съществителните имена: видове съществителни имена, членуване
8. Правопис на предлозите, удвояване на предлозите в (във) и с (със)
9. Правопис на прилагателните имена: степенувани форми и форми с двойно н (нн)
10. Правопис на глаголите: лице, число и време на глагола
11. Употреба на препинателните знаци в изречението: запетая, двоеточие

Няма коментари:

Публикуване на коментар