неделя, 23 април 2017 г.

проф. Стойка Здравкова - Обучение в начална грамотност. Методическо ръководство

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор
Теоретична постановка на съвременното обучение в начална грамотност
1. Възрастови особености в овладяваното на грамотността
от 6-7-годшшште деца и възможности за нагледно-действено обучение и активно учене
2. Традиция и новаторство в методиката на обучение по четене и писане
2.1. Докъде се простира традицията?
2.2. В какво се проявява новото?   
3. Диференцирано обучение в начална грамотност
3.1. Критерии за диференциране на обучението
3.2. Как конкретно да се изгради технология
на диференцираното обучение по грамотност
4. Съвременният вариант на звуковия аналитико-синтетичен метод     
5. Система на обучението в начална грамотност
5.1. Измененията в системата и аргументите за тези изменения
5.2. Етапи в системата на обучението в грамотност  
Съвременен технологичен вариант на обучение в четене в периода на ограмотяването
1. Обща характеристика на предбуквената част на буквара и методически насоки за работа с нея        
1.1. Задачи на обучението    
1.2. Съдържание и методически функции
2. Логически упражнения     
3. Особености при осъзнаването на езиковите единици от първокласниците
4. Методически процедури за запознаване е текст, изречение, дума, сричка и звук
5. Вариантни методически процедури за словесен анализ па изреченията (макроанализ)
6. Вариантни методически процедури за звуков анализ на думите
(микроанализ)
7. Обща характеристика на буквената част от буквара и методически насоки за работа с нея
7.1. Задачи на обучението по четене
7.2. Съдържание и методически функции
8. Процедура за систематизиране на звуковете и буквите
9. Въвеждане на буквите и вариантни методически процедури за овладяването им от учениците
10. Въвеждане в четенето – овладяване алгоритъма за четене на отворените срички (СГ) и на образуваните от тях думи
10.1. Принципни изисквания при работа със сричката
10.2. Методически процедури и дидактически средства на работа за овладяване алгоритъма на четене с ориентация към гласния звук
11. Четене на затворени срички и на думи, съставени с тях
12. Четене на срички със струпване на съгласни звукове (и на думи с тях)
13. Четене на думи, изречения и текст
13.1. От сричките към думите
13.2. Методически похвати за правилно осъществяване на прехода към четене по цели думи
13.3. От думите към изреченията
13.4. Методически процедури за усвояване четенето на изречения
13.5. Четене на текст
13.6. Последователност на работата при четене на текст
14. Формиране на мотивация за четене у първокласниците
14.1. Подсилване на смисловото начало в упражненията по четене
14.2. Упражнения, осигуряващи обучаване на децата в прогнозиращо четене
14.3. Постигане на „полимотивираност“ в обучението по грамотност
14.4. Мотивиране на четенето и писането в периода на ограмотяването въз основа на тяхната комуникативно-речева функция
14.5. Похвати за функционално обучение в четене
15. Вариантен буквар АБВ – функции, структура, съдържание и методика на работа
15.1. Функции
15.2. Структура, съдържание и методика на работа
Нови технологични решения в същностната букварна част
Приложение
Подвижен четивен материал към буквара
1. Букви
2. Срички
3. Думи
Примерен материал за обобщителни уроци
ЛитератураНяма коментари:

Публикуване на коментар