неделя, 21 август 2016 г.

Методика на обучението по аритметика и геометрия в първите учебни години

Свалете книгата


СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД
Трудности в обучението по математика
Основни насоки за обучението по математика
ЯСНИ ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
I клас …
Число. Символ – цифра. Действие и формула
Десетична система и номерационни действия. Метод за събиране и изваждане с преминаване на десетицата
II клас …
Деление „по толкова“ и деление „на толкова“
Позиционна система. Мерки за дължина, пари, време. Метод за събиране и изваждане на двуцифрени числа. Метод за умножаване на двуцифрено число с едноцифрено.
III клас …
Задълбочаване на позиционната система. Събиране и изваждане с преминаване на двата кръга. Връщане на остатъка. Десетична таблица за умножение. Десетична таблица за деление. Деление с остатък. Употреба на скоби. Писмени действия. Начални познания за дроби. Понятията: събираемо, сбор, разлика и други.
Съставни именувани числа.
Геометрични понятия
Геометричен проблем. Учебни помагала на Монтесори. Становището на Шарелман. Геометрията в програмата на различните учебни предмети. По мислите на Моншан. Идеите на Артюс Перелет. Наченки на геометрията. Ролята на дефинициите.
Подготовка за мащаб
ТРАЙНИ НАВИЦИ В ДЕЙСТВИЯТА
Степен на постигнатия навик
Умение, навик, лекота и усвояване на памет. Практически последици
Планиране и разнообразяване на упражненията
Отношение на упражненията към усвояването на памет. Отношение на устното смятане към новопридобитите понятия. Отношение на устното смятане към главната тема на урока. Образци на упражнения
Използване на учебника
Съгласуване плана за работата на учителя с избрания учебник. Характер на картинките в математичните учебници и примери за използване на учебника в I клас.
ОФОРМЯНЕ НА МАТЕМАТИЧНО МИСЛЕНЕ
Трудности при решаването на задачи
Проблемът, съдържащ се в задачата. Умение да се поставят въпроси. Оценяване на „данните“. Умение „да се справят с трудностите“. Синтетични и аналитични начини за решаване на задачи.
Съставяне на задачи
На какво се опира съставянето на задачи. Разсъждения по метода за съставяне на задачи. Запазване хода на решението на задачата в тетрадките. Прочитане на цялата задача след решението.
Видове задачи
Задачи-проблеми и задачи-упражнения. Въпроси за разработване с нагледни помагала и въпроси за изучаване. Трудности при задачите за сравняване на разликата и на частното. Трудности при умножението и делението на съставни именувани числа. Въпросът за формулата за решаване на задачата. Търсене на начин за решаване на задачи с даден отговор.
Поправяне на грешките
Обучаващ начин за поправяне на грешките. Поправяне на задачите с думи. Проверка на отговорите на всеки ученик при препитване на класа. Поправяне на класните и на домашните работи. Упражнения, приучващи към откриване на грешките. Въпросът за недопускане на грешки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Принципи за работата на учителя
ПРИЛОЖЕНИЕ
Числови фигури
Няма коментари:

Публикуване на коментар