четвъртък, 6 юли 2017 г.

Екология и възпитаниеСЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР............................................................. 5
ПЪРВА ГЛАВА (Синка Христова)
ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ
НА ЕКОЛОГИЧНОТО ВЪЗПИТАНИЕ...............
1.     Природата — богатство и грижа на човечеството     9
2.      Екологизация на науката приоритет на екологията 19
3.      Предмет, цел. задачи и принципи на екологичното възпи­-
тание .................................................................  20
ВТОРА ГЛАВА (Вера Бойчева)
СЕМЕЙСТВОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО ВЪЗПИТАНИЕ
I .Същност на семейството.................................. 23
2.      Семейството компонент на социалната среда в истори­-
ческа категория.............................................. 25
3.      Функции на семейството. Репродуктивна и социализира­
ща функция.....................................................    27
4.      Общи условия за качествено възпроизводство на децата в
семейството..................................................... 32
5.      Съвременното семейство
видове бракове и семейства............................
6.      Структурата на семейството обективен фактор за качест-­
вото на семейството и семейното възпитание____________________________________________ 39
6.1     Броя на поколенията в семейството........... 39
6.2     Защо на детето са необходими и майка и баща? ... 41
Майката доминираш фактор при създаването, отглежда­нето и възпитанието на детето.................................................. 47
6.3      Броят и полът на децата в семейството.... 51
7.      Взаимоотношенията в семейството............. 53
X. Семейството специфична възпитателно-социализира-
ща среда.............................................................. 61
^Специфичната родя на семейството за екологичното въз­питание на младите поколения..................................................................... 67


ТРЕТА ГЛАВА (Сийка Христова)
РОДИТЕЛИТЕ И ЕКОЛОГИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА

1.     Екологични знания необходими на родителите........ 77
1.1    Атмосферен въздух.................................................. 78
1.2     Релеф и полезни изкопаеми..................................... 86
1.3     Води....................................................................... 92
1.4     Растителност......................................................... 106
1.5     Животински свят................................................... 110
2.      Възможностите на родителите за даване на «напия и
формиране на умения за опазване и възпроизводство на природната среда.................................................. 115

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА (Сийка Христова)
УЧИЛИЩЕТО И ЕКОЛОГИЧНОТО ВЪЗПИТАНИЕ
1.     Екологичното възпитание в предучилищните заведения
детски ясли и детски градини.................... 162
2.      Екологично образование и възпитание в трите степени на
общообразователното училище............... 164
3.      Извънкласна и извънучилищна дейност за екологично
образование и възпитание......................... 180
ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРИМЕРНИ РАЗРАБОТКИ НА УЧЕБ­НИ ЕКСКУРЗИИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛНИЯ КУРС.......................................... 189
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.......................... 197
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РОДИТЕЛИТЕ...................................................... 200Няма коментари:

Публикуване на коментар